Prøv i stedet: fboSkrivScript
Programmet er et script-skrivnings-program.
Det er en forbedring af Scriptblok.
Mange nye funktioner og egenskaber.
Scriptblok:
Programmet fokuserer på WScript, VBScript og WMI script.

Her følger lidt eksempler på vbScripts:

Eksempel 1
Scriptet åbner Windows kontrolpanel.
 Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
 Shell.Exec "control"
 Set Shell = Nothing
Eksempel 2
Åbner en IE-browser med defineret url.
 Url = "http://flembo.dk/default.asp"
 Set obj = CreateObject("InternetExplorer.Application")
 obj.Visible = True
 obj.Navigate2(Url)
Eksempel 3
Oplyser om friplads på registrerede drev.
 S = ""
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set Drives = fso.Drives
  For Each Drive In Drives
   If Drive.IsReady Then
    S = S & Drive.DriveLetter & ": " &_
    Round(Drive.FreeSpace/1024/1024/1024) & " GB" & VbCrLf
   End If
  Next
 S = "Fri plads på registrerede drev:" & VbCrLf & S
 MsgBox S,0+64,"Information"
Download

Scriptblok (ca. 17,3 MB, v. 4.0)

Installations vejledning
Beskrivelse
I programmets objektstruktur indgår WScript og VBScript objekter samt grundliggende vbScript.

Associeret til objektstrukturen er forklaringer, eksempler samt udskrifter.

Såvel selve objektstrukturen som associerede elementer er redigerbare og opbygget til praktisk anvendelse.

Der kan arbejdes med kodepopup, strukturfokus samt automatisk ordredigering.

Som skriveprogram kan der arbejdes med simpel tekst samt rich-tekst.
Scriptsfiler: wsf, vbs, html, css, js, bat og ps1.
Simple tekstfiler: txt.
Rich-tekstfiler: rtf.

Programmet kan udskrive scripts til WMI namespace root/CIMV2 classes, der rummer fantastisk mange oplysninger om computeren, der arbejdes på.
Andre downloadsmuligheder
CanvasRenderingContext2D
JavaScript informationen er nu udbygget med egenskaber og metoder fra dette objekt.
Scriptblok
Scriptinformation
Programinformation
Objektstrukturer
Strukturkonstruktøren
Opgaveprogrammet
Informationsprogrammet
Webbrowser